PRESS-ЦЕНТР

ПОВІДОМЛЕННЯ

Дві сес­три, 35-річ­на На­та­лія Го­лік та 29-річ­на Ан­на Єв­ту­шок ста­ли водіями-да­ле­ко­бій­ни­ка­ми. Во­ни їз­дять на вантажівках у па­рах зі сво­їми чо­ло­ві­ка­ми. Як прий­ма­ли рі­шен­ня, про роботу да­ле­ко­бій­ни­ків на до­ро­гах Єв­ро­пи роз­по­ві­ли ше­пе­тів­чанки для ви­дан­ня «День за днем».

Па­ні На­та­ліє, жін­ка за кер­мом ван­та­жів­ки швид­ше ви­ня­ток, ніж пра­ви­ло, як ви­рі­ши­ли змі­ни­ти про­фе­сію?

Вза­га­лі, ця ідея з’яви­ла­ся ду­же не­очі­ку­ва­но 2,5 ро­ки то­му. Ця про­фе­сія ні­як не пов’яза­на з на­шою ос­ві­тою. Ми з чо­ло­ві­ком за­кін­чу­ва­ли Кам’янець­-По­діль­кий сіль­сько­гос­по­дарсь­кий уні­вер­си­тет, бу­ли при­ват­ни­ми під­при­єм­ця­ми, про­во­ди­ли уро­чис­ті по­дії, тор­гу­ва­ли на ви­їз­них рин­ках. Але прий­шов час змін. Спо­чат­ку чо­ло­вік вив­чився на ка­те­го­рію Е, влаш­ту­вав­ся в ли­товсь­ку ком­па­нію A.Griciaus, по­тім я ви­рі­ши­ла та­кож спро­бу­ва­ти, ад­же за кер­мом лег­ко­во­го ав­то­мо­бі­ля їз­ди­ла біль­ше 10 ро­ків. - зазналася Наталія.

Читайте також: Далекобійники перекрили автодорогу на Краківець та вимагають змінити проходження митного контролю

Чи лег­ко от­ри­ма­ти ка­те­го­рію Е в Ше­пе­тів­ці для жін­ки?

Спо­чат­ку цю ідею не сприй­ня­ли серйоз­но, ду­ма­ли, так, вив­чить­ся і все… А да­лі по­ча­ло­ся все стрім­ко. По­дав­ши до­ку­мен­ти на від­крит­тя ка­те­го­рії Е, змо­ги про­хо­ди­ти прак­тичні нав­чання на ван­та­жів­ці у нас в Ше­пе­тів­ці не має. І то­ді, на про­хан­ня чо­ло­ві­ка, наш знайомий, друг, ма­ючи свої ван­та­жів­ки у міс­ті, ви­рі­шив до­по­мог­ти і доз­во­лив ме­ні по­їз­ди­ти в ко­рот­кі рей­си за кер­мом його ав­то. Впер­ше це був ве­ли­кий шок, зу­пи­нив ав­то на тра­сі і ска­зав: «Сі­дай». Я сі­ла на міс­це во­дія і пер­ше, що я ска­за­ла, це те, що це ав­то не по­мі­ща­єть­ся на до­ро­зі. А да­лі, пос­ту­по­во, він ви­явив­ся хо­ро­шим вчи­те­лем, у ме­не по­чав страх змі­ню­ва­ти­ся на ве­ли­чез­не за­хоп­лення. В цей час ме­не силь­но під­три­му­ва­ли бать­ки, в прин­ци­пі, як зав­жди, в мо­їх по­чи­нан­нях. Ад­же вдо­ма є двоє ма­ло­літ­ніх ді­ток, 12 та 7 ро­ків, за яки­ми мав бу­ти дог­ляд у мою від­сутність. В січ­ні 2019 ро­ку я та­кож влаш­ту­ва­ла­ся на ро­бо­ту в ком­па­нію і за де­кіль­ка днів вий­шла в пер­ший рейс у сво­єму жит­ті. - розповіла жінка.

Як змі­ни­ло­ся жит­тя?

Це про­фе­сія, яка да­ла змо­гу от­ри­му­ва­ти гід­ну за­ро­біт­ну пла­ту, мож­ли­вість по­до­ро­жу­ва­ти по різ­них ку­точ­ках Єв­ро­пи. Звіс­но, як і в кож­ній про­фе­сії, є свої тон­ко­щі і пи­тан­ня, які пот­рібно ви­рі­шу­ва­ти. Проб­лем про­жи­ван­ня в ав­то в Єв­ро­пі не­має ні­яких. Мож­ли­вість прий­ня­ти душ є на кож­ній ав­то­мо­біль­ній зап­равці, при­го­ту­ван­ня їжі за да­них умов та­кож ме­не не ля­кає, до цього зви­ка­єш. Проб­ле­ма ли­ше тріш­ки зі сном, ос­кіль­ки пра­цю­ємо в па­рі, ро­бо­ча змі­на три­ває 21 го­ди­ну, а да­лі 9 го­дин від­по­чин­ку. За цей час пот­рібно при­го­ту­ва­ти їжу, під­го­ту­ва­ти се­бе до сну, і, звіс­но, вис­па­ти­ся. Але кож­но­го тиж­ня ма­ємо ви­хід­ні по­чер­го­во 24 та 45 го­дин. Цей час ви­ко­рис­то­вую зав­жди для по­до­ро­жей, від­ві­ду­ємо ці­ка­ві міс­ця, за­во­ди­мо но­ві знайомс­тва. На да­ний мо­мент це про­фе­сія, яка при­но­сить за­до­во­лен­ня, ро­зу­мію, що ба­га­то лю­дей за­суд­жу­ють та­кий ви­бір, ад­же, за прин­ци­пом на­шо­го жит­тя, жін­ки ма­ють си­ді­ти до­ма, го­ту­ва­ти їжу то­що, але ко­жен має пра­во на ви­бір, мій — са­ме та­кий. Ду­же хо­ті­ло­ся б по­дя­ку­ва­ти сво­їм бать­кам, на чиї пле­чі ліг дог­ляд за діть­ми і бу­дин­ком під час рей­сів, а та­кож сво­їм діт­кам, які, хоч і ма­лень­кі, але з ро­зу­мін­ням пос­та­ви­ли­ся до мо­го ви­бо­ру ці­єї про­фе­сії. А да­лі за на­ми піш­ла і ро­ди­на мо­єї сес­трич­ки. З ди­тинс­тва бать­ки нас ви­хо­ву­ва­ли так, що ми є од­ні­єю сім’єю і ду­же під­три­му­ємо од­на од­ну. Особ­ли­во при­єм­но по­ба­чи­ти­ся тут, на чу­жи­ні. Зус­трі­чі бу­ва­ють зрід­ка, три­ва­ють де­кіль­ка хви­лин, але да­ють нас­на­ги і по­зи­ти­ву на дов­го. При кож­ній зус­трі­чі від­ра­зу те­ле­фо­ну­ємо бать­кам і ді­тям, які ра­ді­ють їй не мен­ше за нас. - Наталія Голік

Рі­шен­ня мо­лод­шої сес­три ста­ло для рід­них шо­ком.

Ан­но, а на ва­ше рі­шен­ня як від­ре­агу­ва­ли ро­ди­чі?

Ко­ли по­їха­ли чо­ло­ві­ки, в прин­ци­пі, спо­кій­но. Ко­ли пер­шою за кер­мо фу­ри сі­ла сес­тра, ос­кіль­ки ха­рак­тер у неї більш вит­ри­ва­лий, та­кож ре­ак­ція бу­ла спо­кій­ні­ша. У шок при­ве­ло моє рі­шен­ня спро­бу­ва­ти. Ад­же ма­ла зов­сім ін­ший, я б ска­за­ла, твор­чий нап­ря­мок ді­яль­нос­ті. Ве­ли­ку роль зіг­ра­ла під­трим­ка сес­трич­ки в цьому пла­ні. - розповіла Анна.

Як це ке­ру­ва­ти ба­га­то­тон­ною ван­та­жів­кою?

Ска­жу від­верто, що важ­ко, але ці­ка­во. За кер­мом вже пів­ро­ку. В кож­ній про­фе­сії є свої особ­ли­вос­ті. Я б ска­за­ла, що на цій ро­бо­ті ко­жен день но­ва при­го­да. Ад­же щод­ня до­ла­єш ти­ся­чі кі­ло­мет­рів, пе­ре­ти­на­єш різ­ні кра­їни. Але справ­жні емо­ції від­чу­ва­єш, ко­ли хо­ча б на па­ру хви­лин зус­трі­ча­ємо­ся на пар­кінгах із сес­трою. Це — най­цін­ні­ше на чу­жи­ні. Я і На­та­ша пла­че­мо від ра­дос­ті і те­ле­фо­ну­ємо ма­мі, а на­ші хлоп­ці не мо­жуть на­го­во­ри­ти­ся, ад­же за ці ро­ки ста­ли, як рід­ні. - зізналася водійка.

Читайте також: Волинські жінки-поліцейські взяли участь у фотосесії до Дня Матері (ФОТО)

Які но­ві якос­ті ха­рак­те­ру з’яви­ли­ся?

Ма­буть, ста­ли більш вит­ри­ва­лі­ши­ми, стій­кі­ши­ми до різ­них си­ту­ацій.

У яких кра­їнах вже вда­ло­ся по­бу­ва­ти?

У Фран­ції, Ні­меч­чи­ні, Швей­ца­рії, Го­лан­дії, Авс­трії, Люк­сембур­зі, Бель­гії. На ви­хід­них зав­жди йде­мо по­ди­ви­ти­ся виз­начні міс­ця, та­кі вра­жен­ня за­пам’ято­ву­єть­ся най­більше.

Читайте також: Футбол і дівчата: тренер «Карпат» Надія Чайка розповіла, чому львів’янок все більше приваблює цей вид спорту

Як ко­ле­ги-чо­ло­ві­ки ре­агу­ють на пред­став­ниць прек­расної ста­ті за кер­мом? 

Зав­жди з пос­мішкою, «су­пер» ка­жуть…

Фото «День за днем» 

Читайте також: Більше новин Хмельницької області та Хмельницького

Читайте також: Експерти та інші відомі діячі української політики

Поділитися
в соціальних мережах

Коментувати

Огляд популярних новин

Напишить свій коментар
  • Коментарі 0
  • Правила коментування
  • Гість
  • Коментувати