PRESS-ЦЕНТР

ПОВІДОМЛЕННЯ

Нещодавно ви­хо­ван­ка Ше­пе­тівсь­кої шко­ли-гім­на­зії 9-річ­на Да­ри­на Яну­шевсь­ка від­рі­за­ла свою гус­ту ко­су, аби з во­лос­ся ви­го­то­ви­ли пе­ру­ку для он­кохво­рої дів­чинки. Вза­мін Да­рин­ка от­ри­ма­ла стиль­ну стриж­ку від професій­но­го пе­ру­ка­ря.

Про це повідомило "День за днем"

Про ак­цію я діз­на­ла­ся з гру­пи у фей­сбу­ці «Тво­ри доб­ро — да­руй на­дію», — роз­по­ві­ла ма­ма дів­чинки Хрис­ти­на Яну­шевсь­ка. — Цей пост по­ка­за­ла сво­їй донь­ці, яка від­ра­зу ж загорілася іде­єю до­по­мог­ти та­ким ді­тям.

Однокласницею Да­рин­ки є он­кохво­ра дів­чинка — Ва­ле­рія Ре­ше­тар­чук, яка має гос­тру лім­фоблас­тну лей­ке­мію та піс­ля три­ва­лої хі­мі­оте­ра­пії теж втра­ти­ла во­лос­ся.

Читайте також: У Рівному учні влаштували благодійний ярмарок (ФОТО)

Хіміотерапія – один із способів лікування злоякісних утворень, при якому застосовуються препарати, які згубно впливають на ракові клітини. Однак, крім того, що хіміотерапевтичні засоби вражають клітини пухлини, вони також можуть атакувати найбільш сприйнятливі нормальні клітини організму. Серед таких – клітини, які відповідають за розвиток і ріст волосся. Тому нерідко курс хіміотерапії супроводжується алопецією – облисінням пацієнта, що психологічно важко переноситься, особливо жінками, які більше за чоловіків сприйнятливі до зміни своєї зовнішності. При деяких видах хіміотерапії можуть опадати навіть брови й вії, - зазначає Ukrhealth.net.

І це є важ­ким пси­хо­ло­гіч­ним вип­ро­бу­ван­ням, ос­кіль­ки час­то піс­ля змі­ни звич­но­го об­ра­зу та­кі діт­и бо­ять­ся пока­за­ти­ся ото­чу­ючим. А пе­ру­ка — прек­расна аль­тер­на­ти­ва. Слід зауважити, що он­кохво­рим під­хо­дять пе­ру­ки ли­ше з на­ту­раль­но­го во­лос­ся, на син­те­тич­ні ма­те­рі­али в них мо­же бу­ти алер­гія.

Бу­ло б доб­ре, щоб і у Ва­ле­рії з’яви­ла­ся та­ка пе­ру­ка, — роз­мірко­вує 9-річ­на Да­ри­на.

Щоб взя­ти участь в ак­ції Hair for Share, дів­чинка з ма­мою спе­ці­аль­но при­їха­ла до са­ло­ну в су­сід­нє міс­то — По­лон­не. Там пе­ру­ка­рі спів­пра­цю­ють із львівсь­кою гру­пою Hair for Share, яка, влас­не, і за­по­чат­ку­ва­ла акцію по ви­го­тов­ленню пе­рук. У зак­ла­ді шко­ляр­ка і за­ли­ши­ла 35 сан­ти­мет­рів сво­го во­лос­ся. Од­нак, на од­ній доб­рій спра­ві Да­рин­ка не зби­ра­єть­ся зу­пи­ня­ти­ся:

Я мрію, аби моє во­лос­ся від­росло як­най­швид­ше, аби його зно­ву мож­на бу­ло по­жер­тву­ва­ти тим, хто цього потре­бує, - зазначає дівчинка.

 Читайте також: Пасічники розповіли обласним депутатам про онкологію і просять ввести 20-кілометрову зону навколо Рівного 

На ви­роб­ниц­тво кож­ної пе­ру­ки пот­рібно во­лос­ся 3-4-ох дів­чат чи хлоп­ців. Вар­тість ви­го­тов­лення кош­тує орі­єн­товно 4 ти­ся­чі гри­вень. При­єд­на­ти­ся до ак­ції в під­трим­ку он­кохво­рих жі­нок, які втра­ти­ли во­лос­ся, мо­жуть і пе­ру­кар­ні Ше­пе­тів­ки. А не­бай­ду­жі міс­тя­ни ма­ють змо­гу до­по­мог­ти ін­шим та зро­би­ти цей світ хоч трішеч­ки кра­щим. Ад­же тво­ри­ти доб­ро так прос­то.

Фото - "День за днем".

Поділитися
в соціальних мережах

Коментувати

Огляд популярних новин
Читайте також - Здоров`я

Напишить свій коментар
  • Коментарі 0
  • Правила коментування
  • Гість
  • Коментувати