PRESS-ЦЕНТР

ПОВІДОМЛЕННЯ

9 чер­вня у Шепетівці від­бу­ло­ся уро­чис­те від­крит­тя пам’ят­ної дош­ки, при­свя­че­ної до 400-річ­чя от­ри­ман­ня громадою міста Маг­де­бурзь­ко­го пра­ва. З ці­єї на­го­ди за­ві­та­ли у Ше­пе­тів­ку по­важ­ні гос­ті з Рес­публі­ки Поль­щі, по­са­дов­ці зі су­сіднього міс­та Сла­ву­ти, на­род­ний де­пу­тат Ро­ман Ма­цо­ла. були присутніми пред­став­ни­ки ду­хо­венс­тва та го­ро­дя­ни.

 

 

Про це повідомило "День за днем".

Читайте також: У Хмельницькому розпочався «ГальчевськийФест-2018» (ФОТО, ВІДЕО)

Честь від­кри­ти пам’ят­ну дош­ку на­да­ли місь­ко­му го­ло­ві Ми­хай­лу По­ло­дю­ку та на­род­но­му де­пу­та­ту Ро­ма­ну Ма­цо­лі. Во­на вста­нов­ле­на на фа­са­ді Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди пра­во­руч. Крім то­го, вик­ла­да­чі Ди­тя­чої ху­дожньої шко­ли на­пи­са­ли се­рію кар­тин, прис­вя­че­них іс­то­рії міста. Їх та­кож ек­спо­ну­ва­ли для від­ві­ду­ва­чів уро­чис­тостей. Та­ким чи­ном шепетівчани та гос­ті свя­та ма­ють чу­до­ву на­го­ду на влас­ні очі по­ба­чи­ти, як виг­ля­да­ла Ше­пе­тів­ка сот­ні ро­ків то­му.

 

 

Довідка: Маг­де­бурсь­ке пра­во — од­на з най­по­ши­ре­ні­ших пра­во­вих сис­тем місь­ко­го са­мов­ря­ду­ван­ня в цен­траль­ній Єв­ро­пі в ча­си Се­редньовіч­чя. За нор­ма­ми Ні­мець­ко­го зви­ча­єво­го пра­ва, меш­канці міст звіль­ни­ли се­бе від фе­ода­ла і са­мос­тій­но здій­сню­ва­ли вря­ду­ван­ня гос­по­дарс­тва. Маг­де­бурзь­ке пра­во вста­нов­лю­ва­ло по­ря­док ви­бо­рів і фун­кцію місь­ко­го са­мо­уп­равлін­ня, су­ду, ку­пець­ких об’єд­нань, це­хів, ре­гу­лю­ва­ло пи­тан­ня тор­гівлі, опі­ки, спад­ку­ван­ня, виз­на­ва­ло по­ка­ран­ня за різ­ні ви­ди зло­чи­нів то­що, — по­яс­нив ве­ду­чий уро­чис­тостей. У 1619 ро­ці міс­то Ше­пе­тів­ка от­ри­ма­ло Маг­де­бурзь­ке пра­во. Го­лов­ним ор­га­ном са­мов­ря­ду­ван­ня став ма­гіс­трат, на яко­му ле­жа­ло пік­лу­ван­ня про місь­кий бла­го­ус­трій, ре­гу­лю­ван­ня цін на про­дук­ти, слід­ку­ван­ня за чис­то­тою та по­ряд­ком у міс­ті. Ма­гіс­трат мав прав­ні кни­ги — збір­ни­ки за­ко­нів, та пе­чат­ку з місь­ким гер­бом. До його скла­ду вхо­ди­ли упо­ряд­ни­ки, стар­ші та мо­лод­ші. До стар­ших від­но­сив­ся війт, бур­міс­три, рад­ці, лав­ни­ки та ма­гіс­тратсь­кий пи­сар. Мо­лод­ші — ко­мі­сар або ме­жу­валь­ний, го­род­ни­чий або воз­ний. Очо­лю­вав місь­ку вла­ду війт, який спо­чат­ку приз­на­чав­ся на по­са­ду ко­ро­лем. По­са­да вій­та бу­ла спад­ко­вою, отож її мож­на бу­ло про­да­ти або ку­пи­ти. З ча­сом по­са­да вій­та стає ви­бор­ною з по­даль­шим зат­вер­джен­ням ко­ро­ля. Що­до прав жи­те­лів, то во­ни мог­ли бу­ду­ва­ти бу­дин­ки для ма­гіс­тра­ту і ма­ли доз­віл на три­ман­ня тру­ба­ча. На ниж­ніх по­вер­хах та­ких бу­дин­ків три­ма­ли крам­ни­ці, за­сі­ки. В міс­тах, де був ве­ли­кий при­їзд куп­ців, а Ше­пе­тів­ка бу­ла са­ме та­ким на­се­ле­ним пун­ктом, бу­ду­вав­ся гос­тинний двір. Та­кож в рам­ках Маг­де­бурзь­ко­го пра­ва міс­ту доз­во­ля­ло­ся ма­ти гро­мадсь­ку лаз­ню, ши­нок та млин. До­хо­ди над­хо­ди­ли пос­ту­по­во у місь­ку скри­ню, ключ від неї збе­рі­гав бур­містр. Гро­ші з неї бра­ли на оп­ла­ту Маг­де­бурзь­ко­го пра­ва, та­кож з цих кош­тів пок­ри­ва­ли­ся й ін­ші вит­ра­ти. Се­ред важ­ли­вих при­ві­ле­їв Ше­пе­тів­ки: куп­ці, що при­во­зи­ли сю­ди то­ва­ри, мог­ли про­да­ва­ти їх ли­ше у цьому міс­ті і тіль­ки гур­том. На­ше міс­то, на­віть у той час, бу­ло пе­ре­ти­ном кіль­кох тор­гі­вель­них шля­хів, то­му ма­ло не щод­ня на рин­ко­вій пло­щі куп­ці тор­гу­ва­ли різ­ни­ми то­ва­ра­ми.

 

 

Фото «День за днем» 

Читайте також: Актуальні хмельницькі новини

Читайте також: Останні новини культури та мистецтва

Поділитися
в соціальних мережах

Коментувати

Огляд популярних новин
Читайте також - Культура

Напишить свій коментар
  • Коментарі 0
  • Правила коментування
  • Гість
  • Коментувати