PRESS-ЦЕНТР

ПОВІДОМЛЕННЯ

У се­лі Ве­ли­ка Ріш­нівка у Ше­пе­тівсь­ко­му районі Хмельницької області на ста­ву за­ли­ши­ла­ся зимувати ле­бе­ди­на па­ра. Зниження температури за останні дні до –15° С викликало побоювання серед місцевих мешканців за долю птахів.

Про це повідомило "День за днем".

Шес­те­ро мо­ло­дих ле­бе­дів по­ле­ті­ло, а ці двоє ли­ши­ли­ся. Як де­пу­тат сіль­ра­ди по­ві­до­мив про ле­бе­дів на став­ку го­ло­ву ОТГ. 28 лис­то­па­да при­їз­ди­ли ря­ту­валь­ни­ки ра­зом з пред­став­ни­ком ве­те­ри­нар­ної служ­би. Во­ни ска­за­ли, що ле­бе­ді здо­ро­ві, ло­ви­ти їх не бу­дуть, не­хай на ста­ву й зи­му­ють. У ви­пад­ку силь­ні­ших мо­ро­зів, не­хай хтось в се­лі за­бе­ре їх на зи­мів­лю до се­бе, — роз­по­вів Олек­сандр Ми­халь­чук.

Щодо побоювань про можтве замерзання водойми, а відтак і загрозу загибелі водоплавних від голоду коментар дав фахівець.

Ви­пад­ки зи­мів­лі се­ред гу­се­по­діб­них, звич­не яви­ще че­рез те, що в них є мож­ли­вість зна­хо­ди­ти корм. Цей ін­стинкт та­кий са­мий як і роз­мно­жен­ня, то­му не пот­рібно його зни­щу­ва­ти. Під­го­до­ву­ва­ти ле­бе­дів вар­то у ви­пад­ку, як­що птах в не­без­пе­ці, по­ра­не­ний чи хво­рий. Крім то­го, до­сить час­то пта­хи мо­жуть си­ді­ти на кри­зі, це не оз­на­чає, що во­ни при­мер­зли і ря­ту­ва­ти їх не­ма пот­ре­би. Во­ни че­рез де­який час по­ле­тять до во­дойм, які ще не за­мер­зли. Час­ті­ша­ють ви­пад­ки зи­мів­лі ле­ле­ки бі­ло­го, це пов’яза­но із тим, що птах знай­шов ре­сурс для зи­мів­лі. То­му і його та­кож не пот­рібно ря­ту­ва­ти, як­що він здо­ро­вий, лі­тає, пе­рі­одич­но десь зни­кає і з’яв­ля­єть­ся на но­чів­лю до гніз­да, — по­яс­нив Ро­ман Раб­чевсь­кий, вчи­тель бі­оло­гії.

Орнітологи не радять годувати водоплавних птахів хлібом. Причина в тому, що він не вхо­дить до їхнього звич­но­го ра­ці­ону. Як­що на ву­ли­ці 15–30° ниж­че ну­ля, то­ді мож­на підгодовувати птахів зерном або крупами. Також допускається да­ва­ти ово­чі. Фахівці наголошують, що пта­хи от­ри­му­ють від лю­ди­ни ли­ше час­ти­ну не­об­хідної їжі, а реш­ту сво­го ра­ці­оу по­вин­ні зна­хо­ди­ти са­мос­тій­но в при­ро­ді.

Читайте також: Лебеді «окупували» водосховище Хмельницької АЕС

Мешканці Ше­пе­тів­щи­ни вже не впер­ше переймають­ся до­лею пта­хів, що ли­ши­ли­ся зи­му­ва­ти в регіоні. У ми­ну­ло­му ро­ці пернаті зимували на од­ній з во­дойм у міс­ті Ше­пе­тів­ці, яку в на­ро­ді на­зи­ва­ють «во­до­кач­кою».

Фото ілюстративне

Читайте також: Найцікавіші новини Хмельниччини

Читайте також: Соціальні та громадські новини України

Поділитися
в соціальних мережах

Коментувати

Огляд популярних новин
Читайте також - Суспільство

Обговорюють і коментують
Напишить свій коментар
  • Коментарі 0
  • Правила коментування
  • Гість
  • Коментувати